PolskiУкраїнська

O przedszkolu

BAZA

Przedszkole mieści się w nowo wybudowanym budynku w Kiekrzu, przy ul. Chojnickiej 72. Placówka posiada 7 dużych, kolorowych, przestronnych słonecznych sal wraz z tarasami dostosowane zgodnie z ergonomią oraz obowiązującymi przepisami o zapewnieniu higienicznych i bezpiecznych warunków pobytu dzieci. Sale wyposażone są w nowoczesne zabawki i pomoce dydaktyczne stymulujące twórcze zabawy i aktywności dzieci. W każdej dziecięcej sali umieszczone są projektory multimedialne do wyświetlania filmów, zdjęć i pokazów. Przedszkole przeznaczone jest dla 175 dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

Godziny otwarcia:
6.30 do 17.00

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach od 8.00 do 13.00.

Zapewniamy dzieciom 4 posiłki dziennie:
8.30 – I śniadanie
11.30 – II śniadanie
13.30 – obiad
15.30 – podwieczorek

Oferta edukacyjna:

W codziennej pracy z naszymi wychowankami przyświeca nam następująca wizja:
W atmosferze bezpieczeństwa i radości, stwarzamy dzieciom możliwości samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestnictwa w ciekawych zajęciach z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik oraz innowacyjnych rozwiązań aktywizujących zmysły. Umożliwiamy wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględniamy w swoich działaniach potrzeby środowiska. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
Wszyscy przestrzegamy praw dziecka, dbamy o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.
W przedszkolu staramy się zapewnić naszym wychowankom jak najlepsze warunki sprzyjające prawidłowemu rozwojowi, zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz budowaniu systemu wartości i prawidłowych postaw moralno-społecznych.

W naszej codziennej pracy wychowawczo-dydaktycznej dbamy o:
– Rozwijanie dziecięcej kreatywności w działaniu i myśleniu,
– Różnorodną aktywność twórczą dziecka,
– Zgodne współdziałanie w zespole dziecięcym,
– Możliwość samorealizacji i osiągania sukcesu przez dziecko,
– Interesujące zabawy i zajęcia prowadzone przez nauczycieli i instruktorów zajęć dodatkowych.

INNOWACJA PEDAGOGICZNA:

ODIMIENNA METODA NAUKI CZYTANIA WG IRENY MAJCHRZAK

W naszej placówce została wprowadzona Odimienna Metoda Nauki Czytania jako innowacja pedagogiczna. Opracowała ją polska pedagog i socjolog Irena Majchrzak. Naukę rozpoczyna przedstawienie sposobu zapisu słowa, którego znaczenie jest znane od wczesnego dzieciństwa – własnego imienia. Dzieci, które są uczone w ten sposób, szybko orientują się, że czytanie nie jest „wymawianiem” zapisanych słów, lecz odnajdywaniem znaczeń wyrazów, będących literowym szyfrem.
Metoda oparta jest na różnego typu zestawach ćwiczeniowych, elementarzach i grach. Dziecku prezentowane są obrazy, które łączy ze znaczeniem słowa. Naukę można rozpocząć w momencie, gdy dziecko jest w stanie łączyć znaczenie słowa z jego zapisem graficznym będącym abstrakcją. Według Majchrzak zapis pisemny jest stały i dziecko może się do niego odwołać w każdej chwili.

 

PROGRAM TABLIT

O PROGRAMIE TABLIT – REALIZOWANYM W PRZEDSZKOLU FAMILIJNE RANCZO W KIEKRZU

W naszym przedszkolu realizowany jest innowacyjny programu wychowania przedszkolnego Tablit. Stworzony przez profesjonalny zespół pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który to również współpracuje z naszym przedszkolem pomagając nam i nadzorując naszą pracę.

Cały program został opracowany w ramach projektu – Tablit – innowacyjny program wychowania przedszkolnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Opary został głównie na dobrze znanej i powszechnie stosowanej metodzie projektów (choć stosowanej głównie na wyższych szczeblach edukacji) oraz implementującego innowacyjną w skali krajowej i europejskiej technikę modelowania dialogów w klasie Questioning the Author (QtA) oraz integrującego realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego z nauką słów i fraz w języku angielskim.
Nie ulega wątpliwości, iż umożliwia on dzieciom poznawania świata przez działanie, doświadczanie, odkrywanie, przeżywanie i dyskutowanie. Dzieci poprzez zabawę i stopniowe odkrywanie wchodzą w niezwykle ciekawy świat przyrody i nauki.

Tablit stwarza dzieciom autentyczne, bogate w bodźce środowiska edukacyjnego sytuacje, w których będą mogły na miarę swoich możliwości i potrzeb urzeczywistniać swój potencjał i rozwijać uzdolnienia. Program ten na pewno przygotowuje do samodzielnego radzenia sobie w przyszłości z wymogami różnorodnych zadań i sytuacji, do stawiania celów i określania strategii ich osiągania, a także przezwyciężania trudności pojawiających się w toku zadania. Przyczynia się również do budowania pozytywnych doświadczeń – tak ważnych dla rozwoju poczucia kompetencji oraz skuteczności działania.

Dzięki doskonale wyposażonym, w świetny sprzęt komputerowy, salom w naszym przedszkolu – to wszystko staje się realne.
Działając na podstawowych założeniach programu Tablit staramy się zapewniać dzieciom niesamowite szanse edukacyjne poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia nowych rozwiązań komunikacyjnych – pobierz
 
Dokumenty  – procedury bezpieczeństwa w przedszkolu

I-PROCEDURA-PRZYPROWADZANIE-I-ODPROWADZANIE – POBIERZ
II-PROCEDURA-ODBIORU_DZIECKA-PRZEZ-OSOBĘ-BĘADCĄ-POD-WPŁYWEM – POBIERZ
III PROCEDURA – DZIECKO NIE ODEBRANE Z PRZEDSZKOLA – POBIERZ
IV-PROCEDURA-ODBIÓR-DZIECKA-PRZEZ-OSOBY-ROZWIEDZONE – POBIERZ
V PROCEDURA – WYPADEK W TRAKCIE ZAJEC – POBIERZ
VI PROCEDURA – DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE – POBIERZ
VII-PROCEDURA-WYSTAPIENIE-CHOROBY-ZAKAZNEJ_-WSZAWICY – POBIERZ
VIII PROCEDURA – ZABAW NA TERENIE PRZEDSZKOLA, SPACERACH, WYCIECZKACH – POBIERZ
IX-PROCEDURA-PRZEPROWADZENIE-EWAKUACJI – POBIERZ
X-PROCEDURA-NIEBIEZPIECZNE-PRZEDMOTY – POBIERZ
XI-PROCEDURA-SAMOWOLNE-OPUSZCZENIE-TERENU – POBIERZ
XII PROCEDURA-NARKOTYKI – POBIERZ
XIII-PROCEDURA – POBIERZ
XIV PROCEDURA – POBIERZ
XV PROCEDURA – POBIERZ

PolskiУкраїнська